فورم سمع شکایات مشترکین
اسم
ایمیل
ولایت
موقعیت
کمپنی
مزاحمت
از دست دادن کریدیت
کیفیت خدمات
سرقت کریدیت
دیگر مشکلات
موضوع شکایت
جزیات مشکل
تاریخ وقوع مشکل
زمان وقوع مشکل
شماره تیلیفون
شماره بدیل
بلی
نخیر
آیا مشکل خویش را با کمپنی مربوطه شریک ساخته اید؟
اگر بلی، لطفآ جزیات ارایه نماید