د مشتریانو د شکایتونو فورم
نوم
ایمیل
ولایت
موقعیت
کمپنۍ
مزاحمت
د کریدیتو د لاسه ورکول
د خدمتونو د څرنګوالی
د کریدیتو غلا
نورې ستونزې
د شکایت موضوع
د ستونزې جزیات
د ستونزې نیټه
د ستونزې وخت
د ټلیفون شمیره
بله شمیره
هو
نه
آیا ستونزه کمپنۍ ته ویل شوی ده؟
که چیری مو ځواب هو وی، مهربانی وکړی جزیات ورکړی